วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช Scool จาก www.ThaiMobileOK.com

Scool_TZ-08_CRYSTAL25V3_DEMO_PCB01_GPRS_MT6225_S00.P2_F1_L1_FM_BT_V02_12
Scool_TZ-08_CRYSTAL25V3_DEMO_PCB01_GPRS_MT6225_S00.P2_F2_L2_FM_BT_ML_SCOOL_V02_04
Scool_TZ-08_GINWAVE23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.XDWY-PASSAT_16_V1_0_040_090817
Scool_TZ-08C_6302_C04_Z02_C_FM_ML_V05
Scool_TZ-69_hifi_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M528ML_PERSIAN_SS_PE_1012_1
Scool_TZ-69_hifi_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M528ML_SCOOL_FL_SS_PE_0110
Scool_TZ-69_hifi_M100_SCOOL_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M100_SCOOL_V2_15
Scool_TZ-69_hifi_U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LBSCS03_8_12_1_0T01M0718_M501C
Scool_TZ-69_hifi_V490_PCB01_GPRS_MT6226_S01.QR10_6LANG_V02_R07
Scool_TZ-69B_DEWAV6225_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.D69VTZLNV1_2_5_M7
Scool_TZ-69B_DEWAV6225_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.W200VTZLNV1_2_3_5
Scool_TZ-109_MT6223C_GEMINI_08A_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.M108_YYD_ETHAI_EDGB_110_MP_V1_0
Scool_TZ-119_OPT25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.C971_25_NUMTBM_BTC_KHR_G_V003
Scool_TZ-126_STD25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TL_D818ZIB_P0F02L31_00_00
Scool_TZ-126_STD25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TL_D818ZIB_P2F01L70_00_06
Scool_TZ-126_STD25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TL_D818ZIBZYT_P0F02L13_00_04
Scool_TZ-126_STD25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TL_D818ZIBZYT_P0F02L70_00_04
Scool_TZ-126_TL_T819J_P16U00F07L70_01_15
Scool_TZ-126_TL_T819JC_P16U00F01L70_01_09
Scool_TZ-207_E890_GQ1DOVF3_MT6225S00.01_1_20080827